Chương trình đào tạo

STT Mã khoa Khoa
1 K01 KHOA Y Xem danh sách CTĐT
2 K09 BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC Xem danh sách CTĐT
3 K10 BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Xem danh sách CTĐT
4 K04 KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC Xem danh sách CTĐT
5 K03 KHOA ĐIỀU DƯỠNG Xem danh sách CTĐT
6 K06 KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG Xem danh sách CTĐT
7 K05 KHOA RĂNG HÀM MẶT Xem danh sách CTĐT
8 K02 KHOA DƯỢC Xem danh sách CTĐT
9 K07 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Xem danh sách CTĐT
10 K08 BỘ MÔN HÌNH ẢNH Y HỌC Xem danh sách CTĐT
11 BMSAN BỘ MÔN SẢN_KHOA Y Xem danh sách CTĐT