Chương trình đào tạo: Dược sĩ 2013-2018

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 GPH23122 Giải phẫu 2.0
2 1 NNG21063 Tiếng Anh I 3.0
3 1 HHS22033 Sinh học 3.0
4 1 THO21022 Tin học đại cương 2.0
5 1 KHM21022 Những NLCB của CN Mác – Lênin I 2.0
6 1 KHM21043 Những NLCB của CN Mác – Lênin II 3.0
7 2 THO22032 Tin học ứng dụng 2.0
8 2 SLH23102 Sinh lý 2.0
9 2 BCC24012 Thực hành các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm 2.0
10 2 DLT23013 Thực vật dược 3.0
11 2 GDS22012 Tâm lý y học-Đạo đức y học 2.0
12 2 NNG21093 Tiếng Anh II 3.0
13 2 HHS22063 Hóa Đại cương–Vô cơ 3.0
14 3 SLH23043 Sinh lý bệnh-Miễn dịch 3.0
15 3 NNG21113 Tiếng Anh chuyên ngành 3.0
16 3 VSV23152 Vi sinh vật 2.0
17 3 TVL22082 Xác suất, Thống kê y học 2.0
18 3 TVL22052 Vật lý 2.0
19 3 HDU23013 Hóa hữu cơ I 3.0
20 3 KNT24052 Độc chất học 2.0
21 4 HDU23072 Hóa hữu cơ II 2.0
22 4 KNT23012 Hóa phân tích I 2.0
23 4 HSI23093 Hóa sinh 3.0
24 4 HDU23033 Hóa lý dược 3.0
25 4 TVL23042 Lý sinh 2.0
26 4 NNT23083 Bệnh học 3.0
27 4 DLT24082 Nhận thức dược liệu 2.0
28 4 DTH22062 Nghiên cứu khoa học 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).
  • Học phần tiên quyết: học phần A là học phần tiên quyết của học phần B thì sinh viên phải học và đạt (tích lũy) học phần A trước khi đăng ký học học phần B.
  • Học phần học trước: học phần A là học phần trước của học phần B thì sinh viên phải học học phần A trước khi đăng ký học học phần B
  • Học phần song hành: Học phần B là học phần song hành với học phần A thì sinh viên có thể đăng ký học học phần B cùng với học phần A trong cùng một học kỳ hoặc học học phần B sau khi học học phần A

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.