Chương trình đào tạo: Dược sĩ 2014-2019

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 GPH23122 Giải phẫu 2.0
2 1 NNG21063 Tiếng Anh I 3.0
3 1 HHS22033 Sinh học 3.0
4 1 THO21022 Tin học đại cương 2.0
5 1 KHM21022 Những NLCB của CN Mác – Lênin I 2.0
6 1 KHM21043 Những NLCB của CN Mác – Lênin II 3.0
7 2 SLH23102 Sinh lý 2.0
8 2 BCC24012 Thực hành các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm 2.0
9 2 DLT23013 Thực vật dược 3.0
10 2 GDS22012 Tâm lý y học-Đạo đức y học 2.0
11 2 HHS22063 Hóa Đại cương–Vô cơ 3.0
12 2 NNG21093 Tiếng Anh II 3.0
13 2 THO22032 Tin học ứng dụng 2.0
14 2 DTH22062 Nghiên cứu khoa học 2.0
15 3 KNT24052 Độc chất học 2.0
16 3 HDU23013 Hóa hữu cơ I 3.0
17 3 VSV23152 Vi sinh vật 2.0
18 3 SLH23043 Sinh lý bệnh-Miễn dịch 3.0
19 3 NNG21113 Tiếng Anh chuyên ngành 3.0
20 3 KST23102 Ký sinh trùng 2.0
21 3 TVL22082 Xác suất, Thống kê y học 2.0
22 3 TVL22052 Vật lý 2.0
23 4 HDU23033 Hóa lý dược 3.0
24 4 HSI23093 Hóa sinh 3.0
25 4 KNT23012 Hóa phân tích I 2.0
26 4 TVL23042 Lý sinh 2.0
27 4 NNT23083 Bệnh học 3.0
28 4 HDU23022 Hóa hữu cơ II 2.0
29 4 DLT24082 Nhận thức dược liệu 2.0
30 5 SKM23022 Sức khỏe môi trường 2.0
31 5 DLT24024 Dược liệu I 4.0
32 5 KNT23023 Hóa phân tích II 3.0
33 5 BCC24024 Bào chế và Sinh dược học các dạng thuốc I 4.0
34 5 DLD24032 Dược động học 2.0
35 5 HDU24044 Hóa dược I 4.0
36 6 QLK24013 Pháp chế dược 3.0
37 6 DLD24105 Dược lý II 5.0
38 6 DLD24095 Dược lý I 5.0
39 6 KHM21092 Pháp luật đại cương 2.0
40 6 GDS22032 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 2.0
41 6 BCC24033 Bào chế và Sinh dược học các dạng thuốc II 3.0
42 6 DLT24033 Dược liệu II 3.0
43 7 HDU24053 Hóa dược II 3.0
44 7 DLT24043 Dược học cổ truyền I 3.0
45 7 DLD24043 Dược lâm sàng I 3.0
46 7 QLK24063 Dược xã hội học 3.0
47 7 KNT24033 Kiểm nghiệm dược phẩm I 3.0
48 7 QLK24073 Quản lý tồn trữ thuốc 3.0
49 7 BCC24064 Sản xuất thuốc I 4.0
50 8 QLK24023 Quản lý và kinh tế dược 3.0
51 8 HDU24082 Nghiên cứu và phát triển thuốc mới 2.0
52 8 KNT24042 Kiểm nghiệm dược phẩm II 2.0
53 8 DLD24113 Dược lâm sàng II 3.0
54 8 DLT24052 Dược học cổ truyền II 2.0
55 8 QLK24083 Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc 3.0
56 8 BCC24073 Sản xuất thuốc II 3.0
57 9 KHM21062 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
58 9 KHM21083 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3.0
59 9 KNT24082 Độ ổn định thuốc và mỹ phẩm 2.0
60 9 QLK24022 Quản trị kinh doanh dược 2.0
61 9 BCC24042 TH dược khoa( Bào chế, Dược lý-Dược lâm sàng và QTKD dược) 2.0
62 9 BCC24052 Một số dạng thuốc đặc biệt 2.0
63 9 DLD24062 Sử dụng thuốc trong điều trị 2.0
64 9 DLT24072 Tài nguyên cây thuốc-Các phương pháp chiết xuất dược liệu 2.0
65 9 KNT24072 Ứng dụng sắc ký lỏng trong phân tích thuốc và phân tích thuốc trong dịch sinh học 2.0
66 9 DLT24062 Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu-Các phương pháp phân lập chất hữu cơ từ dược liệu 2.0
67 10 BCC24084 Thực tế tốt nghiệp 4.0
68 10 BCC24085 Lý thuyết chuyên môn 5.0
69 10 BCC24095 Thực hành nghề nghiệp 5.0
70 10 BCC240810 Khóa luận tốt nghiệp 10.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).
  • Học phần tiên quyết: học phần A là học phần tiên quyết của học phần B thì sinh viên phải học và đạt (tích lũy) học phần A trước khi đăng ký học học phần B.
  • Học phần học trước: học phần A là học phần trước của học phần B thì sinh viên phải học học phần A trước khi đăng ký học học phần B
  • Học phần song hành: Học phần B là học phần song hành với học phần A thì sinh viên có thể đăng ký học học phần B cùng với học phần A trong cùng một học kỳ hoặc học học phần B sau khi học học phần A

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.