Chương trình đào tạo thuộc: BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 D720505 Điều dưỡng
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức 2020-2024 142 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức 2019-2023 142 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức LT VLVH (CĐ) 2018-2020 101 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức 2018-2022 141 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức 2017-2021 142 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức LT VLVH (TC) 2017-2021 110 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng GMHS 2013-2016 150 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức 2016-2020 142 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng GMHS 2014-2017 100 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng gây mê hồi sức 2015-2019 144 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng GMHS 2015-2018 142 Xem chi tiết