Chương trình đào tạo thuộc: BỘ MÔN HÌNH ẢNH Y HỌC

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học
|__ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học 2020 - 2024 145 Xem chi tiết
|__ĐH KT. Hình ảnh y học LT VLVH (CĐ) 2020 - 2022 100 Xem chi tiết
|__ĐH KT. Hình ảnh y học LT VLVH (CĐ) 2019-2021 100 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học 2019 - 2023 145 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học 2018-2022 145 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học 2017-2021 145 Xem chi tiết
|__ĐH KT. Hình ảnh y học LT VLVH (TC) 2017-2021 150 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học 2016-2020 145 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Hình ảnh Y học 2014-2017 150 Xem chi tiết
|__CN Hình ảnh Y học 2014-2018 150 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học 2015-2019 144 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Hình ảnh Y học 2015-2018 150 Xem chi tiết