Chương trình đào tạo thuộc: BỘ MÔN SẢN_KHOA Y

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 7720301D Điều dưỡng
|__ĐH Điều dưỡng phụ sản 2020 - 2024 140 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng phụ sản 2019 - 2023 140 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng phụ sản 2018-2022 140 Xem chi tiết