Chương trình đào tạo thuộc: BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng
|__Kỹ thuật phục hồi chức năng 2020-2024 146 Xem chi tiết
|__Kỹ thuật phục hồi chức năng LT VLVH (CĐ) 2020 - 2022 50 Xem chi tiết
|__Kỹ thuật phục hồi chức năng 2019-2023 146 Xem chi tiết
|__Kỹ thuật phục hồi chức năng 2018-2022 146 Xem chi tiết
2 D720503 Phục hồi chức năng
|__ĐH Phục hồi Chức năng 2017-2021 147 Xem chi tiết
|__ĐH Phục hồi chức năng LT VLVH (TC) 2017-2021 150 Xem chi tiết
|__ĐH Phục hồi chức năng LT VLVH (CĐ) 2017-2019 51 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Phục hồi chức năng 2013-2016 150 Xem chi tiết
|__ĐH Phục hồi Chức năng 2016-2020 147 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Phục hồi Chức năng 2014-2017 150 Xem chi tiết
|__CN Phục hồi Chức năng 2014-2018 150 Xem chi tiết
|__ĐH Phục hồi Chức năng 2015-2019 143 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Phục hồi chức năng 2015-2018 150 Xem chi tiết