Chương trình đào tạo thuộc: KHOA ĐIỀU DƯỠNG

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 D720501 Điều dưỡng
|__ĐH Điều dưỡng đa khoa 2020 - 2024 139 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng LT VLVH (CĐ)2020 - 2022 101 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng đa khoa 2019 - 2023 139 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng LT VLVH (CĐ)2018-2020 101 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng đa khoa 2018-2022 141 Xem chi tiết
|____Điều dưỡng phụ sản 2018-2022 281 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng đa khoa 2017-2021 139 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng Đa khoa 2013-2016 142 Xem chi tiết
|__CN Điều dưỡng Đa khoa 2013-2017 142 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng LT VLVH TC 2016-2020 150 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng LT VLVH CĐ 2016-2018 150 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng đa khoa 2016-2020 139 Xem chi tiết
|__CN Điều dưỡng Đa khoa 2014-2018 20 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng Đa khoa 2014-2017 20 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng đa khoa 2015-2019 140 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng Đa khoa 2015-2018 142 Xem chi tiết