Chương trình đào tạo thuộc: KHOA DƯỢC

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 D720401 Dược học
|__ĐH Dược học Liên thông chính quy 2019-2022 100 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2019 - 2024 175 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2018-2023 190 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2017-2022 175 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Dược học 2013-2016 179 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2013-2018 179 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2016-2021 175 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2014-2019 187 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Dược học 2014-2017 20 Xem chi tiết
|__Dược sĩ 2015-2020 175 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Dược sĩ 2015-2018 179 Xem chi tiết