Chương trình đào tạo thuộc: KHOA RĂNG HÀM MẶT

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 D720504 Điều dưỡng
|__ĐH Điều dưỡng nha khoa 2020 - 2024 139 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng nha khoa 2019 - 2023 139 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng nha khoa 2018-2022 145 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng nha khoa 2017-2021 139 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng nha khoa LT VLVH (TC) 2017-2021 107 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng Nha khoa 2013-2016 142 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng nha khoa 2016-2020 139 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng Nha khoa 2014-2017 142 Xem chi tiết
|__ĐH Điều dưỡng Nha khoa 2015-2019 142 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Điều dưỡng Nha khoa 2015-2018 142 Xem chi tiết