Chương trình đào tạo thuộc: KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
|__ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học 2020-2024 141 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học LTVLVH ((CĐ) 2020-2022 48 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học LTVLVH ((CĐ) 2019-2021 48 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học 2019-2023 141 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học 2018-2022 141 Xem chi tiết
|__ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học LTVLVH (CĐ) 2018-2020 48 Xem chi tiết
2 D720332 Xét nghiệm y học
|__ĐH Xét nghiệm Y học 2017-2021 144 Xem chi tiết
|__ĐH Xét nghiệm y học LT VLVH TC 2017-2021 108 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Xét nghiệm Y học 2013-2016 147 Xem chi tiết
|__CN Xét nghiệm Y học 2013-2017 147 Xem chi tiết
|__ĐH Xét nghiệm y học LT VLVH TC 2016-2020 150 Xem chi tiết
|__ĐH Xét nghiệm y học LT VLVH CĐ 2016-2018 150 Xem chi tiết
|__ĐH Xét nghiệm Y học 2016-2020 144 Xem chi tiết
|__CN Xét nghiệm Y học 2014-2018 147 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Xét nghiệm y học 2014-2017 20 Xem chi tiết
|__ĐH Xét nghiệm Y học 2015-2019 138 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Xét nghiệm Y học 2015-2018 147 Xem chi tiết