Chương trình đào tạo thuộc: KHOA Y

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 7720101 Y khoa
|__Y khoa 2020-2026 234 Xem chi tiết
|__Y khoa 2019-2025 234 Xem chi tiết
|__Y khoa 2018-2024 234 Xem chi tiết
2 D720101 Y đa khoa
|__Y đa khoa 2017-2023 230 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Hộ sinh 2013-2016 230 Xem chi tiết
|__Y đa khoa 2016-2022 230 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Hộ sinh 2014-2017 230 Xem chi tiết
|__Y đa khoa 2015-2021 230 Xem chi tiết
|__Cao đẳng Hộ sinh 2015-2018 230 Xem chi tiết