Chương trình đào tạo thuộc: KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 D720301 Y tế công cộng
|__ĐH Y tế công cộng 2020 - 2024 131 Xem chi tiết
|__ĐH Y tế công cộng 2019 - 2023 131 Xem chi tiết
|__ĐH Y tế công cộng 2018-2022 131 Xem chi tiết
|__ĐH Y tế Công cộng 2017-2021 131 Xem chi tiết
|__ĐH Y tế Công cộng 2016-2020 131 Xem chi tiết
|__ĐH Y tế công cộng 2014-2018 135 Xem chi tiết
|__ĐH Y tế công cộng 2015-2019 135 Xem chi tiết